Dessel investeert in de toekomst (2): dossier ‘Lorzestraat’

Op 28 december 2020

In de Betrokkenheid van oktober/november startten we met een nieuwe reeks: ‘Dessel investeert in de toekomst’. Elke maand lichten we 1 dossier toe in de vorm van een tijdlijn. Vooraleer een investering in het straatbeeld te zien is, moeten er namelijk heel wat stappen ondernomen worden. In aanvulling van de tijdlijn publiceren we telkens ook een artikel op onze website met wat meer uitleg en details. Deze maand is de Lorzestraat aan de beurt.

De heraanleg van de Lorzestraat staat al enkele jaren in de steigers. In mei 2017 werden de lastvoorwaarden voor de aanstelling van het studiebureau door de gemeenteraad goedgekeurd. In september werd deze opdracht dan gegund aan Anteagroup. Eind december werd er voor er eerst samengezeten om de plannen rond de heraanleg van de Lorzestraat te bespreken met het studiebureau.

Tijdens die startvergadering werd aangehaald dat een gedeelte van de Lorzestraat en Bleukenstraat opgenomen is in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Daardoor zou de realisatie van de fietspaden in aanmerking komen voor een gedeeltelijke subsidie. Aangezien het wel aangewezen was om het fietsroutenetwerk niet via de Bleukenstraat te laten lopen, maar de Lorzestraat te laten volgen tot op het kruispunt met Zandvliet werd in 2018 een aanvraag gedaan om het BFF aan te passen. In het voorjaar van 2019 werd deze goedkeuring ontvangen en kon er verder gewerkt worden aan de plannen.

De ontwerpplannen werden voorgesteld op een informatievergadering met de bewoners in juni 2019. Na die bijeenkomst bleek echter dat er een afwijking zat in de gegevens van de rooilijnen (grens tussen openbare en private gronden) in de straat. Hierdoor liep het voorontwerp volgens de eigenaars op enkele plaatsen op privédomein (in totaal 187 m²). In samenspraak met het studiebureau werden er 2 opties op tafel gelegd. De eerste mogelijkheid was het aanpassen van het voorontwerp zodat er geen inname van privédomein meer was. Hiervoor moeten dan op enkele plaatsen parkeerstroken opgeofferd worden en blijven enkele “vuile” stroken liggen. Een tweede optie is het voeren van gesprekken met de grondeigenaars met de vraag om grondafstand te doen. Er wordt geopteerd voor een combinatie van beide alternatieven. Daar waar de inname noodzakelijk is voor de uitvoering worden de dialoog aangegaan.

In 2020 werden er verschillende gesprekken opgestart tussen gemeente, studiebureau, landmeter en betrokken bewoners. Met de meeste bewoners werd een akkoord gevonden, met enkelen nog niet, waardoor het dossier voorlopig “on hold” zit. Hopelijk kunnen we snel tot een vergelijk komen, zodat de straat volgens het meest optimale plan uitgevoerd kan worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is